Web
Analytics
KLUBBSTØTTE / ØKONOMI OG REISE / REISEREGNINGSMAL

reiseregningsmal

ROTARY DISTRIKT 2310                                 

 Innstruks for anvisning og attestasjonav regninger:

Denne instruksen gjelder for alle som er med i ledelsen i Rotary, Distrikt 2310:

BUDSJETTANSVAR:

Distriktsguvernøren (DG) har det overordnede budsjettansvar med assistanse fra Distriktsøkonomen (DØ). IPDG, DGE, AG og komiteledere er budsjettansvarlige for tildelt budsjett for sine områder. Budsjettrammen skal overholdes og de skal påse at utgifter holdes på et lavest mulig nivå. Avvik skal fremlegges uten opphold , evt, så skal det gis forhåndsgodkjennelse  av DG.

UTBETALING:

Alle bilag skal signeres før innsending, og for IPDG, DGE , AG og komiteledere skal det avstemmes at utgiften er relevant og innenfor tildelt budsjett og aktivitet. Alle regninger/utlegg skal sendes til DØ som vil sørge for betaling og senere godkjennelse av DG. Distriktsøkonomen produserer tertialvise regnskapsrapporter for Distrikt 2310 med respektive enheters budsjett.

BEHANDLING AV REISEREGNINGER OG REFUSJONSKRAV:

*Reiseregninger skal sendes til budsjettansvarlig for den aktiviteten reisen  gjelder, og snarest mulig etter at reisen er avsluttet. Denne attesterer  regningen og sender den videre til DØ for kontering og anvisning. DØ oversender regningen videre til regnskapskontor for bokføring . DG attesterer sine regninger og DØ anviser disse. Øvrige regninger anvises av DG i etterkant. Krav om refusjon av utlegg som er relevant for vervet, skal også sendes  budsjettansvarlig for videre behandling i samsvar med pkt. 1.2. Krav om refusjon skal skje på skjema (Statens skjema for tjenestereiser som du finner HER !).

2. FRISTER FOR INNSENDING AV REGNINGER:

*Regninger bør være innsendt til budsjettansvalig senest 14 dager etter at   reisen er avsluttet.

*Budsjettansvarlig sørger for at regningene snarest blir sendt til DØ.

*Alle regninger fra Rotaryår skal være sendt DØ innen 30.juni i gjeldene    Rotaryår. Grunnen er at regningen skal komme med på riktig regnskapsår.    Den enkelte budsjettansvarlig i ledelsen av Distrikt 2310 er ansvarlig for å    følge opp at regninger som er påløpt i et Rotaryår også kommer  med på det    aktuelle årets drift. Er dette ikke mulig så skal DØ varsles omgående.

*Regninger som ikke er innsendt innen 1 måned etter avsluttet aktivitet blir  ikke refundert mm. DG godkjenner det.

Oslo den  21. august 2014

 

Bjørg Månum Andersson

DG

rotary på sosiale medier

(trykk på knappene under)

Kontaktinformasjon til distriktsstab og -råd

guvernørens årshjul

RI-presidentens TEma 19-20

distriktshåndboken 19-20

Rotary håndboken (norfo)

Lovrådet 2019 - Del 1 - Del 2

ROtary Norge (NORFO)

Kristiania rotaractklubb

Rotary på YouTube

ROTARY LEADER

THE ROTARIAN

           

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer