Web
Analytics
KLUBBSTØTTE / STYRENDE DOKUMENTER FOR KLUBBENE


REGLER FOR STYRING OG ORGANISERING AV EN ROTARYKLUBB

Det er de lokale rotaryklubbene som er ryggraden i Rotary Internationals verdensomspennende virksomhet. De enkelte klubbene er autonome innenfor de rammer Rotary Internationals lovverk setter. 

Council of Legislation er RIs offisielle lovgivende forsamling, besluttet i 1970,  som behandler forslag om endringer i Rotarys grunnlov og vedtekter, samt endringer i standard lover for Rotaryklubbene. The Council ble opprettet i 1933, og har siden 1997 møttes hver ttredje år.  Lovrådets endringer for 2019 finner dere her. 

Etablering av en rotaryklubb -En ny rotaryklubb etableres med «fadderskap» fra en eksisterende klubb i sitt område, enten som en tilleggsklubb med samme territorium som den gamle, eller med et særskilt utskilt territorium. 

Styrets organisering - Styret er klubbens øverste myndighet. Det velges for et år om gangen, og består som regel av president, visepresident, past president, sekretær, kasserer og 2 styremedlemmer, RI anbefaler at vervene sekretær og kasserer ikke skifter årlig, men at de har vervene for flere år av gangen. Klubben ledes av klubbpresidenten. Styrets sammensetning kan tilpasses klubbens størrelse og gjøres mindre ved at kasserer ikke er medlem i styret, men kun innkalles ved behov. Styrets sammensetning og oppgaver er ellers nærmere beskrevet i Rotarys klubb-lov og vedtekter.

Betingelser for medlemskapEt medlem skal være en person med god karakter som har et godt omdømme i sin virksomhet eller i samfunnet, og som er villig til å tjene samfunnet, jf. Rotarys lover. 

Lover og vedtekter – Rotary International har vedtatt en klubbgrunnlov som gjelder for alle rotaryklubber, samme hvor på kloden klubben måtte be­finne seg. Denne loven skal etterleves, og klubbene kan ikke forandre eller fravike den.

Forslag til standardvedtekter - Det er utarbeidet særskilte standardvedtekter  med forslag til fastsettelse av klubbens interne organisasjonsmønster, møtested og tid m.m. I vedtektene er klubbene gitt visse friheter og valgmuligheter og vedtekter kan tilpasses  klubbens størrelse m.m  Vedtektene skal godkjennes at årsmøtet som skal arrangeres etter at Rotaryåret slutter den 30.juni og før 31. desember. 

Rotasjonsprinsippet - betyr at en normalt ikke skal inneha et verv i mer enn et år. Dette sikrer  fornyelse og variasjon i ledelse og drift av hvert ledd i organisasjonen. Unntak fra hovedregelen gjelder klubbfunksjoner som sekretær, kasserer, webansvarlig, DICO, og visse komitéleder (jf. «Manual of Procedure» (MOP). 

Klassifikasjonsprinsippet bygger på ønsket om at klubben skal ha en sik sam­mensetning som gir et bilde av samfunnet. 

Møteplikt - normalt skal en rotaryklubb holde et møte i uken året rundt, unntak er om fast møtedag faller på en helligdag eller avlyses i medhold av bestemmelser i Klubblovens Art. 5. KRISTIANIA ROTARACTKLUBB

distriktsinformasjon:

Klubber i Norge


Loading RSS...

Rotary international

Loading RSS...

Guvernørbesøk Hønefoss-Øst Rotaryklubb
22. sep. 2020, 19.00 - 20.00

Adresse, Scandic Hønefoss Hotell, Kongens gate 3 H ...

Guvernørbesøk Lier Øst Rotaryklubb
24. sep. 2020, 19.00 - 20.00

Adresse, Lier Bygdetun, Paradisbakkene 29, Lier

Guvernørbesøk Nesbyen, Gol og Ål Rotaryklubber
28. sep. 2020, 18.00 - 20.00

Guvernør Inger-Marie kommer til Hallingdalen og øn ...

Les mer